Публікації наукових співробітників музею за 2015 рік PDF Друк e-mail
 1. Костенко А.В. Археологічний музей В.І.Гошкевича (1890 – 1898 рр.) // Археологія.  – 2015. - № 2. – С. 137 – 147.
 2. Костенко А.В. Археологічні фонди Херсонських музеїв до завершення ІІ Світової війни : історіографічний нарис // П’яті Зарембівські читання : Матеріали П’ятих Всеукраїнських Зарембівських наукових читань «Українське пам'яткознавство : сучасні проблеми та тенденції» (м. Київ, 15 квітня 2015 р.) – Центр памяткознавства НАН України і УТОПІК, 2015. – С. 169 – 176. 
 3. Костенко А.В. Європейські археологи у Херсонському музеї : до історії наукових і дружніх контактів Віктора Гошкевича та Ірини Фабриціус // «Історичні, соціологічні, політологічні науки : історія, сучасний стан та перспективи досліджень» : матеріали міжнародної науково – практичної конференції, м. Херсон, 25 – 26 вересня 2015 р. – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2015. –  С. 44 – 49. 
 4. Костенко А.В. Ісламські лапідарні пам’ятки ХVІ – XIX  ст. у фондах археології Херсонського краєзнавчого музею // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні. -  Випуск 24. – Київ : Центр пам'яткознавства НАН України і УТОПІК, 2015. – С. 561 – 568. 
 5. Костенко А.В. Лапідарні пам’ятки доби енеоліту – бронзи в фондах археології ХКМ (Херсонського краєзнавчого музею) // Збірник наукових праць Міжнародної наукової конференції «Проблеми вивчення та охорони пам’яток первісного мистецтва півдня Європи (кам’яний вік – епоха бронзи)». – Запоріжжя : Дике Поле, 2015. – С. 48 – 55.
 6. Костенко А.В. Нарис історії Археологічного музею Херсонського губернського статистичного комітету (1890 – 1898) // Питання історії, науки і техніки. – 2015. - № 2. – С. 48 – 55.
 7. Костенко А.В. Рунічний камінь з гори Опук як візуальне джерело з історії Східної Європи // Наш Крим. – Вип. 1 : Збірка статей за матеріалами Першої Міжнародної наукової конференції «Крим в історії України», присвяченої 700-літтю спорудження мечеті хана Узбека в Старому Криму / За ред. Д.С.Гордієнка та В.В.Корнієнка. – К., 2015. – С. 46 – 53.
 8. Костенко А. В. Херсонский Археологический музей и его «семейная история»: семья как сеть научных коммуникаций в музейном деле // Гісторыя Магілёва: мінулае і сучаснасць. Зборнік навуковых прац удзельнікаў ІХ Міжнар. навук. канф., 25-26 чэрвеня 2015 г., г. Магілёў. – Магілёў: МДУХ, 2015. – С. 59-65.
 9. Костенко А. В. Херсонский Археологический музей и западноевропейские археологи (1910-1928 гг.): опыт международной научной коммуникации // Modern Science – Moderní věda. – 2015. – № 5. – С. 71-77.
 10. Костенко А. В. Херсонський Археологічний музей як південноукраїнський центр тяжіння скандинавських дослідників (1910-1928 рр.) // Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. – 2015. – Вип. 19. – С. 113-120.
 11. Антична колекція Херсонського краєзнавчого музею : Каталог / Автори – упорядники Абікулова М.Й., Лопушинський А.І., Сікоза Д.М. –Херсон : Айлант, 2015. – 92 с.: іл.